Index of Contagion.

P , Page 4

( Placaet ende ordonnantie vande ed: mog: heeren Staten's landts van Utrecht, jegens de misbruycken ende eenige aenstootelijcke roomsche superstitien, die ghepleeght worden by den op-gesetenen ten platten lande ... mitsgaders tegens den grooten overdaet ende onnutte kosten van dood- of lijck-maeltijden -- Poor law aspects of national health insurance)

Open Collection; Harvard University

Contagion Home
Previous PageNext Page
Copyright © 2002-2008 by the President and Fellows of Harvard College